Jeffrey Koperski

Professor of Philosophy

Saginaw Valley State University

7400 Bay Road

University Center, MI  48710

Phone: (989) 964-7251

Fax: (989) 790-7656

koperski (at) svsu (dot) edu

 

CV: https://svsu.academia.edu/JeffreyKoperski/CurriculumVitae

Publications: https://svsu.academia.edu/JeffreyKoperski

 

 

 

Department of Philosophy

Jeffrey Koperski